Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

The Impact of The Coronavirus Disease 2019 Outbreak on The Quality of Life of Patients with Epilepsy

1.

Department of Neurology, University of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital For Psychiatric, Neurologic and Neurosurgical Diseases, İstanbul, Turkey

2.

Department of Psychiatry, University of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric, Neurologic and Neurosurgical Diseases, İstanbul, Turkey

3.

Department of Neurology, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

4.

Department of Cardiology, University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 78-84
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.02986
Read: 506 Downloads: 181 Published: 16 December 2021

Objectives: We aimed to investigate the effects of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak on the quality of life (QOL) of patients with epilepsy.

Methods: A total of 104 epilepsy patients admitted to our hospital during October and November of 2019 were evaluated for their QOL using the QOL in Epilepsy-31 questionnaire. These assessments were repeated in July 2020 and August 2020 to evaluate the impact of the epidemic on the QOL of epilepsy patients in the same group. The data of the patients were analyzed in SPSS.

Results: During the pandemic period, overall score values decreased significantly compared to the pre-pandemic period (p=0.049). Although most of the subscores worsened with the pandemic, the most significant deterioration was observed in emotional well-being (p=0.021). There were six patients (5.8%) whose seizure frequency increased during the pandemic period. In the multivariate analysis, the only parameter that predicted an increase in seizure frequency during COVID-19 was the overall score. Overall score had a positive correlation with educational level. Disease duration, age, marital status, and number of drugs used were found to be negatively correlated with the overall score of the patients.

Conclusion: The COVID-19 epidemic causes a significant deterioration in QOL in patients with epilepsy. During epidemics such as COVID-19, clinicians should consider psychosocial factors. In patients with epilepsy, measures should be taken not only to control seizures but also to prevent deterioration in mental health and QOL.


Koronavirüs Hastalığı 2019 Salgınının Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesine Etkileri

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) salgınının epilepsi hastalarında yaşam kalitesi (QOL) üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2019 Ekim ve Kasım aylarında hastanemize başvuran toplam 104 epilepsi hastasının yaşam kalitesi epilepside yaşam kalitesi-31 (QOLIE-31) anketi ile değerlendirildi. Bu değerlendirmeler, salgının epilepsi hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için Temmuz 2020 ve Ağustos 2020’de aynı hasta grubunda tekrarlandı. Hastaların verileri SPSS de analiz edildi.

Bulgular: Pandemi döneminde genel skor (overall scor) değerleri pandemi öncesi döneme göre anlamlı olarak azaldı (p=0.049). Alt skorların çoğu pandemi ile kötüleşmesine rağmen, en önemli bozulma duygusal iyilikte gözlendi (p=0.021). Pandemi döneminde nöbet sıklığı artan 6 hasta (%5.8) vardı. Çok değişkenli analizde, COVID-19 sırasında nöbet sıklığında bir artışı öngören tek parametre genel skordu. Genel skor, eğitim seviyesi ile pozitif korelasyona sahipti. Hastalık süresi, yaş, medeni durum ve kullanılan ilaç sayısı ile hastaların genel skoru arasında negatif korelasyon olduğu görüldü.

Sonuç: COVID-19 salgını, epilepsili hastalarda yaşam kalitesi üzerinde önemli bir bozulmaya neden olmaktadır. COVID-19 gibi salgın hastalıklar sırasında klinisyenler psikososyal faktörleri dikkate almalıdır. Epilepsi hastalarında sadece nöbetleri kontrol altına almak için değil aynı zamanda ruh sağlığı ve yaşam kalitesinde bozulmayı önlemek için önlemler alınmalıdır.

Cite this article as: Bastuğ Gül Z, Gözübatık Çelik RG, Üzülmez Yıldız M, Aksoy S, Teker SR, Tüzün Mutluer B, et al. The Impact of The Coronavirus Disease 2019 Outbreak on The Quality of Life of Patients with Epilepsy. Epilepsi 2021;27:78-84.

Files
EISSN 2792-0550