Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

The Effectivety, Safety and Tolerability Profile of Lacosamide Therapy in Refractory Epilepsy: Premarketing Experience

1.

Antalya Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Antalya

2.

Antalya Education And Research Hospital, Neurology Deparment, Antalya

3.

Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Science of Neurophysiology

Archives of Epilepsy 2014; 20: 121-125
DOI: 10.5505/epilepsi.2014.43255
Read: 237 Downloads: 100 Published: 23 December 2021

Objectives: Lacosamide is a novel antiepileptic drug used in partial refractory epilepsy patients.

Methods: We searched retrospectively 1100 patients who have follow up in Antalya Education and Research Hospital Epilepsy Departmant between August 2011 and December 2014 and evaluated 14 patients with refractory partial epilepsy who have been using lacosamide which has been obtained abroad by the Turkish Pharmacists’ Association before placing on the market in Turkey. Reduction in seizure frequancy was divided in two groups as less than 50% and more than 50%.

Results: Nine (64.2%) of 14 patients were male and the remainder were female (35.7%). Mean age was 27.14±7.7 (min. 21,max. 47). Patients were being treated for an average of four antiepileptic drugs (min.3, max.5) before the begining of lacosamide. We titrated the dosage of lacosamide from 100mg/day to 400mg/day (mean 323±30.2 mg/day).The patients had been followed up for a mean of 24 months. Lacosamide reduced the seizure frequancy in five (35.7%) patients but not the other nine (64.2%) patients.Side effects observed in five patients dizziness was the most frequent.

Conclusion: Lacosamide can be effective and safe in patients with partial refractory epilepsy if it was combined appropriately with the other antiepileptic drugs. We believe that we need prospective, randomised, multicenter and longer follow up studies to evaluate the safety and effectivety profile of lacosamide on seizure control.


Refrakter Epilepside Lakozamid Tedavisinin Etkinlik, Güvenilirlik ve Tolerabilitesi: Premarketing Deneyim

Amaç: Lakozamid parsiyel başlangıçlı refrakter epilepsi hastalarında kullanılmaya başlanan yeni bir antiepileptik ilaçtır.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2011 ile Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takipli 1100 hasta taranarak henüz Türkiye’ye gelmeden önce Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile yurtdışından getirilerek lakozamid tedavisi alan 14 dirençli parsiyel başlangıçlı epilepsi hastası geriye dönük olarak değerlendirildi. Nöbet sıklığındaki azalma %50’den az ve %50’den çok olmak üzere ikiye ayrıldı.

Bulgular: On dört hastanın dokuzu (%64.2) erkek, beşi (%35.7) kadın idi. Yaş ortalaması 27.14±7.7 (min. 21, maks. 47) idi. Hastalara lakozamid başlanmadan evvel ortalama dörtlü (min. 3, maks. 5) antiepileptik ilaç kullanıyordu. Lakozamid 100 mg/gün ile başlanıp maksimum 400 mg/ gün’e (ort. 323±30.2 mg/gün) yükseltildi. Hastalar ortalama 24 ay takip edildi. Lakozamid beş (%35.7) hastada nöbet sıklığını azaltırken, dokuz (%64.2) hastada ise etkisizdi. Beş (%35.7) hastada yan etki gözlenmiş olup en sık sersemlik ile karşılaşıldı.

Sonuç: Parsiyel epilepsilerde lakozamid uygun kombinasyonlarda kullanıldığında güvenilir efektif bir ilaç olabilir. Fakat yan etki profili ve nöbetsizlik süresi üzerine daha fazla hastanın katıldığı ve daha uzun süreli takibin yapıldığı çok merkezli geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Files
EISSN 2792-0550