Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

The Effect of Valproic Acid or Carbamazepine at Bone Metabolism in Epileptic Patients

1.

Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Neurology, İstanbul

2.

Derince Education And Research Hospital,biochemistry,kocaeli

Archives of Epilepsy 2014; 20: 29-34
DOI: 10.5505/epilepsi.2014.83702
Read: 124 Downloads: 66 Published: 23 December 2021

Objectives: In this study, we evaluated the effects of the chronic use of carbamazepine and valproic acid on the bone metabolism in patients with epilepsy.

Methods: We measured serum levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, osteocalcin, and urinary deoxypyridinoline in normal controls and in epilepsy patients taking carbamazepine or valproic acid as monotherapy for at least one year.

Results: Alkaline phosphatase levels were significantly higher in carbamazepine group when compared to controls. Calcium, phosphorous and osteocalcine levels were significantly elevated in the valproic acid group as compared with controls. Deoxypyridinoline is specific marker of bone resorption and osteoclastic activity which is excreted unmetabolized in urine. Deoxypyridinoline levels did not differ significantly among the patient versus control groups.

Conclusion: The most important results of the bone metabolism disorder are osteoporosis, osteomalacia and fractures. The risk of fractures may increase in epilepsy patients on valproic acid treatment, because the bone metabolism is inversely affected from the chronic use of this drug.


Epilepsi Hastalarında Karbamazepin veya Valproik Asit Kullanımının Kemik Metabolizmasına Etkisi

Amaç: Bu çalışmada, uzun süre karbamazepin ve valproik asit kullanan epileptik hastalarda, tedavinin kemik metabolizması üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az bir yıl süreyle karbamazepin ya da valproik asit monoterapisi alan olgular ve sağlıklı kontrol grubu alındı. Hastaların ve kontrollerin serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve osteokalsin düzeyleri ile idrarda deoksipiridin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Karbamazepin monoterapisi alan hasta grubunda kontrol grubuna oranla alkalen fosfataz düzeyi anlamlı olarak yüksekti. Valproik asit monoterapisi alan hasta grubunda ise kontrol grubuna oranla kalsiyum, fosfor ve osteokalsin düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. Karbamazepin ve valproik asit monoterapisi alan hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında idrarda kemik yıkımı için spesifik bir markır olan deoksipiridin ile anlamlı ilişki bulunmadı.

Sonuç: Kemik metabolizması bozukluğunun en önemli sonucu osteoporoz, osteomalazi ve kırıktır. Kronik valproik asit kullanımı sonrası kemik metabolizmasının etkilenmesi ile kırık riskinde artış mevcuttur.

Files
EISSN 2792-0550