Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Probable Risk Factors for Epilepsy Development Following Febrile Seizure: A Retrospective, Observational Study

1.

Department of Pediatrics, Division of Child Neurology, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey

2.

Department of Pediatrics, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey

3.

Department of Pediatrics, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 39-46
DOI: 10.14744/epilepsi.2020.99266
Read: 492 Downloads: 149 Published: 17 December 2021

Objectives: The purpose of this study was to investigate the risk factors for epilepsy development following febrile seizure (FS).

Methods: This study included 449 patients undergoing first FS between 2014 and 2017. The sociodemographic, clinical, and electroencephalography (EEG) characteristics of the patients were retrieved from hospital records. Patients followed-up for at least 3 years after FS were divided into two groups (epilepsy and FS group; FS only group).

Results: Of the 449 patients followed-up due to FS (238 [53.2%] boys and 211 [46.8%] girls), 42 (9.4%) were diagnosed with epilepsy during follow-up. The mean age at the time of the first FS was 21.4±14.5 months. A positive family history of FS and epilepsy was observed in 217 (48.3%) and 66 (14.7%) patients, respectively. In terms of FS characteristics, the prevalence of complex FS was significantly higher in the subsequent epilepsy group. The presence of a history of perinatal asphyxia and epileptiform or background abnormality findings at first EEG was also significantly higher in the subsequent epilepsy group (p<0.001).

Conclusion: The findings of this study show that a history of perinatal asphyxia, complex FS, and epileptiform discharges at initial EEG exhibited an increased association with epilepsy development.


Febril Nöbetlerden Sonra Epilepsi Gelişimi İçin Olası Risk Faktörleri: Geriye Dönük Gözlemsel Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı, febril nöbet sonrası epilepsi gelişimi için risk faktörlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 2014-2017 yılları arasında ilk kez febril nöbet geçiren 449 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların sosyodemografik, klinik ve elektroensefalografik özellikleri hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Febril nöbet sonrası en az üç yıl takip edilen hastalar; epilepsi ve febril nöbet tanısı alanlar ve sadece febril nöbet tanısı alanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmada bu iki grup birbiriyle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Febril nöbet tanısı ile izlenen 238’i (%53.2) erkek, 211’i (%46.8) kız toplam 449 hastanın 42’sine (%9.4) takibi sırasında epilepsi tanısı konulmuştur. İlk febril nöbet zamanında ortalama yaş 21.4±14.5 ay idi. Hastaların 217’sinde (%48.3) febril nöbet aile öyküsü, 66’sında (%14.7) ailede epilepsi öyküsü vardı. Febril nöbet özellikleri açısından, epilepsi grubunda kompleks febril nöbet prevalansı anlamlı olarak daha yüksekti. Perinatal asfiksi öyküsü ve ilk elektroensefalografide epileptiform veya zemin ritmi anormalliğinin olması epilepsi grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Başlangıç elektroensefalografisinde epileptiform deşarj olması, perinatal asfiksi öyküsünün olması ve ilk febril nöbetin kompleks tipte olması epilepsi gelişimi için risk faktörleri arasında sayılabilir.

Cite this article as: Hancı F, Türay S, Kocabey H, Kabakus N. Probable Risk Factors for Epilepsy Development Following Febrile Seizure: A Retrospective, Observational Study. Epilepsi 2021;27:39-46.

Files
EISSN 2792-0550