Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Pregnancy and Epilepsy: Clinical Data and Adverse Outcomes of Pregnant Women with Epilepsy

1.

Department of Neurology, Istanbul Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Nervous Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 239-244
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.30633
Read: 199 Downloads: 128 Published: 16 December 2021

Objectives: Pregnancy in women with epilepsy carries a higher risk for fetal development complications, including congenital malformations. In this study, data obtained from pregnant epilepsy patients in a tertiary epilepsy center were presented.

Methods: In this study, 128 pregnancies of 110 pregnant women followed up in the epilepsy outpatient clinic between April 2011 and April 2021 were examined. Demographic data of the patients, antiepileptic drugs AEDs used, and pregnancy outcomes were reviewed retrospectively.

Results: During pregnancy, 101 patients (78.9%) received monotherapy, and lamotrigine was the most commonly used drug in monotherapy. A two-drug combination was used in 18 patients (14.1%), and a three-drug combination was used in 5 patients (3.9%). Although the frequency of seizures did not increase in most patients, the frequency of seizures increased in 18 patients (14.1%) and decreased in 5 patients (3.9%). In our study, the intrauterine fetal loss occurred in five patients, newborn infants with congenital malformations in three patients, and neonatal death during delivery in one patient. The number of AEDs used in multivariate logistic regression predicted adverse outcomes such as intrauterine fetal loss, neonatal death, and newborns with congenital malformations.

Conclusion: Management of pregnant patients with epilepsy is difficult for both mother and fetus. In our study, combination therapy was more associated with adverse outcomes for the fetus and newborn. Pregnancy should be planned, and seizure-free pregnancy should be targeted with low-dose monotherapy.


Hamilelik ve Epilepsi: Epilepsili Hamile Kadınların Klinik Verileri ve Olumsuz Sonuçları

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsili kadınlarda gebelik, konjenital malformasyonlar gibi fetal gelişim komplikasyonları açısından daha yüksek risk taşır. Bu çalışmada, üçüncü basamak epilepsi merkezindeki gebe epilepsi hastalarından elde edilen veriler sunulmuştur.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, Nisan 2011-Nisan 2021 tarihleri arasında epilepsi polikliniğinde takip edilen 110 gebeye ait 128 gebelik incelendi. Hastaların demografik verileri, kullanılan antiepileptik ilaçlar ve gebelik sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Gebelik sırasında 101 hasta (%78.9) monoterapi almış olup lamotrijin monoterapide en sık kullanılan ilaçtı. On sekiz hastada (%14.1) iki ilaç kombinasyonu, beş hastada (%3.9) üç ilaç kombinasyonu kullanıldı. Çoğu hastada nöbet sıklığı artmazken, 18 hastada (%14.1) nöbet sıklığı arttı, beş hastada ise (%3.9) azaldı. Çalışmamızda beş hastada intrauterin fetal kayıp, üç hastada konjenital malformasyonlu yenidoğan bebek ve bir hastada doğum sırasında neonatal ölüm meydana geldi. Çok değişkenli lojistik regresyonda kullanılan antiepileptik ilaçların sayısı, intrauterin fetal kayıp, neonatal ölüm ve konjenital malformasyonlu yenidoğanlar gibi olumsuz sonuçları öngördü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsili gebe hastaların yönetimi hem anne hem de fetüs için zordur. Çalışmamızda kombinasyon tedavisi fetüs ve yenidoğan için olumsuz sonuçlarla daha fazla ilişkiliydi. Gebelik planlı olmalı ve düşük doz monoterapi ile nöbetsiz gebelik hedeflenmelidir.

Cite this article as: Bastug Gul Z, Gul G, Eren F, Aksoy S, Ceyhan Dirican A, Tekin B, et al. Pregnancy and Epilepsy: Clinical Data and Adverse Outcomes of Pregnant Women with Epilepsy. Epilepsi 2021;27:239-244.

Files
EISSN 2792-0550