Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Lacosamide add-on Treatment in Refractory Focal Epilepsy: The Experience of a Single Tertiary Center

1.

Gazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Division of Clinical Neurophysiology, Ankara, Turkey

2.

Necmettin Erbakan Universtiy Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

Archives of Epilepsy 2020; 26: 88-93
DOI: 10.14744/epilepsi.2020.04274
Read: 434 Downloads: 119 Published: 17 December 2021

Objectives: Lacosamide is a third-generation antiepileptic agent that selectively enhances slow inactivation of sodium channels that take part in generation and propagation of action potentials and results in the diminution of neuronal excitability. Because of this new mechanism of action, it is expected to be efficacious in patients with drug-resistant epilepsy. In this study, we aimed to assess the efficacy and tolerability of lacosamide add-on treatment in refractory epilepsy patients by presenting our experience in a tertiary referral center.

Methods: Medical records of refractory focal epilepsy patients who were followed in epilepsy outpatient clinic between October 2014 and May 2017 were retrospectively reviewed in this study. Patients who were treated with add-on lacosamide and completed minimum of six months follow-up period were included. ≥50% reduction in seizure frequency was defined as treatment response.

Results: In this study, 88 patients were included. The percentage of seizure-free patients after six months follow-up was 4.6% and the treatment response rate was 55.6%. We also evaluated the effect of concomitant use of sodium channel blockers, the presence of abnormal findings on magnetic resonance imaging and the introduction stage of lacosamide. No significant difference was observed in the response rate regarding the mentioned parameters. 19% of the patients reported side effects, the majority of which were dizziness, vertigo and somnolence. None of them discontinued treatment because of side effects.

Conclusion: Our findings suggest that lacosamide add-on therapy is effective in refractory focal epilepsy and has an appropriate tolerability and safety profile since none of the patients stopped treatment due to side effects.


Dirençli Fokal Epilepside Lakozamid Ek Tedavisi: 3. Basamak Merkez Tecrübemiz

Amaç: Lakozamid, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve yayılımından sorumlu sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonunu arttırarak nöronal eksitabiliteyi azaltan 3. jenerasyon bir antiepileptik ajandır. Tanımlanan bu yeni etki mekanizması nedeniyle, diğer antiepileptiklere dirençli olgularda etkin olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada amaç; 3. basamak bir merkezde lakozamid ek tedavisine dair tecrübemizi paylaşarak, ajanın etkinliği ve tolerabilitesine yönelik gözlemlerimizi sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2014–Mayıs 2017 tarihleri arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin epilepsi polikliniğinde değerlendirilen ve dirençli fokal epilepsi tanısıyla lakozamid başlanarak en az 6 aylık takip süresini tamamlayan hastaların kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Nöbet sıklığında ≥%50 azalma tedaviye yanıt olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Seksen sekiz olgunun verileri incelenmiş; 6. ayda nöbetsiz olguların oranı %4.6, tedaviye yanıtlı olguların oranı %55.6 olarak saptanmıştır. Tedavi yanıtını etkileyebilecek olası değişkenler açısından; eş zamanlı sodyum kanal blokörü kullanımı, manyetik rezonans görüntülemede anormal bulgu varlığı ve lakozamid eklenme evresi değerlendirilmiştir. Tanımlanan değişkenler açısından hastalarımızda yanıt oranları anlamlı farklılık göstermemiştir. %19 olguda yan etki gözlenmiş; en sık sersemlik, baş dönmesi ve uyku hali tanımlanmıştır. Yan etki nedeniyle ilacı bırakan hastamız olmamıştır.

Sonuç: Bulgularımız dirençli fokal epilepside lakozamid ek tedavisinin etkin olduğunu göstermektedir. Yan etki nedeniyle ilaç bırakan hastamızın olmayışı, ajanın aynı zamanda tolere edilebilir yan etki profiliyle güvenli bir seçenek olduğuna da işaret etmektedir.

Files
EISSN 2792-0550