Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Importance of the Simultaneous ECG During Routine EEG Recording

1.

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology

Archives of Epilepsy 2013; 19: 19-23
DOI: 10.5505/epilepsi.2013.84856
Read: 15 Downloads: 5 Published: 24 December 2021

Objectives: Ictal and interictal ECG abnormalities are not rare in patients with epilepsy. The diagnosis of those arrhythmias using video-EEG monitoring may provide help for prediction of lateralization-localization of epileptic focus and choosing apropriate antiepileptic drugs. The aim of our study was to define arrhythmias during simultaneous routine EEG-ECG recordings and to analyze the effect of these on the management of the patients.

Methods: The keywords related to cardiac arrhythmia were searched in all EEG recording reports between January 2011 and February 2012. The demographic features, diagnosis, or pre-diagnosis of patients during routine EEG recordings were obtained from Hospital Data System. We also evaluated the EEG-ECG recordings of patients having arrhythmia and searched for long QT interval.

Results: In all 2136 EEG reports, 48 (2%) of them included keywords related to cardiac arrhytmias. There were 25 females included in the study and the mean age of all was 53. Of the 48 patients, 18 had exstrasystole and 14 had tacycardia. Thirteen reports noted no details about the type of arrhythmia, and 3 patients had bloc or bradiarrhythmia. After routine EEG recordings, 6 patients underwent cardiology follow up in our center. One patient with an asystole during EEG recording received cardiac pacemaker inplant.

Conclusion: The detection of cardiac arrhythmias is important in diagnosis and follow up of patients who are referred for routine EEG laboratory. Dedicating one channel to ECG recording can only take few minutes even in busy EEG laboratories and make big differences in some patients’ management.


Rutin EEG Kaydı Sırasında Eş Zamanlı EKG’nin Önemi

Amaç: Epilepsi hastalarında iktal ve interikal EKG anomalileri nadir görülen durumlar değildir. Bu aritmilerin tanınması özellikle video-EEG monitörizasyon ünitelerinde hastaların takibinde; epileptik odağın lateralizasyonu-lokalizasyonu, antiepileptik ilacın seçimi gibi konularda faydalı olmaktadır. Kardiyak aritmi ve nöbetler kanalopati gibi ortak etyolojiye sahip olabilmektedirler. Bu çalışmada, eş zamanlı EEG-EKG kayıtlarında saptanan aritmilerin tanımlanması ve bunun hastaların takibindeki etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Şubat 2012 arasında çekilen EEG raporlarından aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler ile tarama yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, tanı ve ön-tanıları hastane kayıt sisteminden bulundu. Aritmi bulunan EEG kayıtları yeniden incelenerek uzun QT intervali açısından tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda taranan 2136 EEG raporunun 48’inde (%2) kardiyak aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler bulundu. Kırk sekiz hastanın 25’i kadındı. Ortalama yaşı 53’tü. Kırk sekiz hasta raporundan 18’inde ekstrasistol, 14’ünde taşikardi, 13’ünde aritmi kelimesi geçmekle beraber aritmi tipi hakkında bilgi verilmediği, 3’ünde de bradiaritmi-blok kelimelerinin geçtiği görüldü. Altı hastanın EEG kayıtlarından sonra kardiyoloji takiplerine girdiği görüldü. EEG kayıdı sırasında asistol saptanan bir hastaya acil kardiyoloji konsültasyonu sonrası kalp pili takıldığı öğrenildi. Aritmi saptadığımız 48 hastanın 5’inin EEG traselerinde uzun QT intervali saptadık.

Sonuç: EEG laboratuvarına refere edilen hastalarda kardiyak aritmilerin saptanması tanı ve takip açısından önemlidir. İş gücü fazla olan EEG laboratuvarlarında dahi adanacak bir EKG kanalı birkaç dakika alabilecek ve bazı hastaların ele alımında büyük fark yaratabilir.

Files
EISSN 2792-0550