Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Epilepsy Patients with the Beck Depression Inventory

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

3.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Archives of Epilepsy 2003; 9: 144-150
Read: 72 Downloads: 57 Published: 01 December 2003

Objectives: Depreşion is generally the most common psychological problem in epilepsy patients. This study was designed to aşeş depreşion and the factors that affect depreşion in epilepsy patients. Patients and Methods: The Beck Depreşion Inventory (BDI) was administered to 130 epilepsy patients (58 females, 72 males; mean age 30.6 years; range 17 to 65 years). Seizures were claşified according to the ILAE recommendations. The mean age of onset of seizures was 18.8 years and the mean duration of disease was 11.4 years. Correlations were sought between BDI scores and the type, frequency, and time of seizures, disease duration, and antiepileptic drugs.
Results: The mean BDI score was high (20.95 ± 11.29) in the patient group, with only 30.8% of cases having a total score below 13. Epileptic seizures since childhood, occurrence of seizures at irregular times, the frequency of more than one seizure a month, lower education levels and financial income, and the use of more than one antiepileptic drug were significantly aşociated with higher scores. No correlation was found between BDI scores and the type of seizures (p>0.05). Conclusion: It is concluded that depreşion symptoms are common in epileptic patients. Hence, approach to epilepsy patients should include evaluation of patients concerning depreşion, investigation of risk factors for depreşion, and provision of appropriate education and counseling.

Epilepsili Hastaların Beck Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Amaç: Depresyon genellikle epilepsili hastalarda en sık görülen psikolojik sorundur. Bu çalışmada epilepsili hastalarda depresyon ve depresyonu etkileyen faktörler değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Epilepsili 130 hastaya (58 kadın, 72 erkek; ort. yaş 30.6; dağılım 17-65) Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı. Epilepsi nöbetleri ILAE önerilerine göre sınıflandırıldı. Hasta grubunda epileptik nöbetlerin başladığı yaş ortalaması 18.8, ortalama hastalık süresi 11.4 yıl idi. Nöbet tipi, nöbet sıklığı, nöbetlerin ortaya çıktığı zaman, hastalık süresi, kullanılan antiepileptik tedavi ile BDÖ puanları arasındaki iliş- ki değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubunda BDÖ puan ortalaması yüksek (20.95±11.29) bulundu; olguların sadece %30.8'inde BDÖ puanı 13'ün altında idi. Küçük yaştan itibaren nöbet geçirenlerde, düzensiz nöbeti olanlarda, ayda birden fazla nöbet geçirenlerde, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi düşük olanlarda, birden fazla antiepileptik ilaç alanlarda depresyon puanları yüksek bulunurken, nöbet tipi ile BDÖ puanları arasında anlamlı ilişki görülmedi (p>0.05). Sonuç: Epilepsili hastalarda depresif belirtiler sık görülmektedir; bu nedenle, hastaların bu yönden de değerlendirilmeleri, depresyonu artırıcı risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ve hastalara uygun eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam aktiviteleri; depresif hastalık/tanı; epilepsi/psikoloji/rehabilitasyon; kişilik envanteri; psikometri; sosyal uyum

 

Files
EISSN 2792-0550