Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Dose-Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice

1.

Department of Physiology, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 73-77
DOI: 10.14744/epilepsi.2020.05706
Read: 222 Downloads: 125 Published: 16 December 2021

Objectives: It is well known that neuropeptides have powerful modulator effects on inhibitory and excitatory systems in the brain. Serum nesfatin-1 levels are reported to be increased in epileptic patients and experimental models of epilepsy. However, the effects of nesfatin-1 administration on acute pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizures are unknown. The aim of this study is to investigate the dose-dependent effects of nesfatin-1 in PTZ-induced acute seizure model in mice.

Methods: Animals were divided into six groups: (1) Control, (2) PTZ, (3, 4, 5, 6) PTZ+Nesfatin-1 (1, 10, 20 veya 40 μg/kg, i.p). Physiological saline (PS, 1 mL/kg, i.p) was administrated to the mice in the control group. Nesfatin-1 or PS was administered to the experimental groups. Thirty minutes after injection of nesfatin-1 or SF, PTZ (80 mg/kg, i.p) was injected into all experimental groups to induce epileptic seizures. Latencies of the first myoclonic jerk (FMJ), generalized clonic seizures (GCS), and tonic generalized extension (TGE), and duration of TGE were determined after PTZ injection.

Results: No significant difference was found between the groups in terms of latencies of FMJ, GCS, TGE, and duration of TGE.

Conclusion: Nesfatin-1 did not show anti or pro-convulsant effects at all doses. In conclusion, our data demonstrated that nesfatin-1 administration had no anti/pro-convulsant effect on PTZ (80 mg/kg) induced acute seizures in mice.


Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1’in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Nöropeptidlerin, beyinde inhibitör ve eksitatör sistemler üzerine güçlü modülatör etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Serum nesfatin-1 düzeylerinin epileptik hastalarda ve deneysel epilepsi modellerinde arttığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, nesfatin-1 uygulamasının akut pentilentetrazol (PTZ) indüklü nöbetler üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, nesfatin-1’in farelerde PTZ-indüklü akut nöbet modelinde doza bağımlı etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla yetişkin erkek fareler altı gruba dağıtıldı: (1) Kontrol, (2) PTZ, (3, 4, 5, 6) PTZ+Nesfatin-1 (1, 10, 20 veya 40 μg/kg, i.p). Kontrol grubundaki farelere sadece serum fizyolojik (SF, 1 ml/kg, i.p) uygulandı. Deney gruplarına nesfatin-1 veya SF uygulandı. Nesfatin-1 veya SF enjeksiyonundan otuz dakika sonra, epileptik nöbetleri indüklemek için tüm deney gruplarına PTZ (80 mg/kg, i.p) enjekte edildi. PTZ enjeksiyonundan sonra ilk miyoklonik jerk (İMJK), jeneralize klonik nöbetler (JKN) ve tonik jeneralize ekstensiyon (TJE) latansları ve TJE süresi belirlendi.

Bulgular: Gruplar arasında İMJK, JKN, TJE latansları ve TJE süresi bakımından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Nesfatin-1, tüm dozlarda antikonvülsan veya prokonvülsan etki göstermedi. Sonuç olarak, verilerimiz nesfatin-1 uygulamasının farelerde PTZ (80 mg/kg) ile indüklenen akut nöbetler üzerinde anti / pro-konvülsan etkisi olmadığını göstermiştir.

Cite this article as: Ergül Erkeç Ö. Evaluation of Dose-Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice. Epilepsi 2021;27:73-77.

Files
EISSN 2792-0550