Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy

1.

University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey

2.

Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

Archives of Epilepsy 2019; 25: 76-80
DOI: 10.14744/epilepsi.2018.09825
Read: 527 Downloads: 168 Published: 18 December 2021

Objectives: The social stigma associated with epilepsy can be a major cause of concealment of illness. This behavior is associated with many neuropsychiatric disorders. Sleep is an important factor affecting epilepsy and seizures. The aim of this study was to evaluate concealment of illness, sleep disorders, and related factors in epilepsy.

Methods: A total of 95 primary epilepsy patients who were referred to the neurology outpatient clinic were included in the study. The demographic and clinical characteristics of the patients were recorded. Concealment of illness was measured using a scale consisting of 17 questions, and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), consisting of 24 questions, was also administered to assess sleep disorders.

Results: There were 44 (46.3%) female and 51 (53.7%) male epilepsy patients in the study. The mean concealment score was 57.09±8.96 and the mean PSQI score was 8.12±3.09. Sleep latency was significantly prolonged, and sleep efficiency and daytime functions were impaired. Indications of a sleep disorder were greater in young people (p<0.05; r=0.50). There was a negative correlation between age and concealment of illness (p<0.05; r=0.65) and a positive correlation between concealment of illness and a sleep disorder (p<0.05; r=0.54).

Conclusion: The concealment of illness had a negative effects on sleep quality in patients with epilepsy. Concealment and sleep disorders increased as age decreased; therefore, it is especially important to evaluate young epilepsy patients carefully.


Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Amaç: Epilepsi ile ilişkili toplumsal damgalanma öncelikle hastalığın gizlenmesine sebep olur. Bu birçok nöropsikiyatrik bozukluk ile birliktedir. Uyku ise epilepsi ve nöbetleri etkileyen önemli bir unsurdur. Bu çalışmada epilepside hastalığın gizlenmesi, uyku bozukluğu ve bunlarla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Nöroloji polikliniğine başvuran 95 primer epilepsi hastası değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. On yedi sorudan oluşan hastalığı gizleme ölçeği ve 24 sorudan oluşan Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği uygulandı.

Bulgular: Çalışmada 44 (%46.3) kadın ve 51 (%53.7) erkek epilepsi hastası vardı. Hastalığı gizleme ölçeği puanı ortalaması 57.09±8.96, Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ortalaması 8.12±3.09 idi. Uyku latansı belirgin uzamış, uyku etkinliği ve gündüz fonksiyonları bozulmuştu. Gençlerde uyku bozukluğu daha fazlaydı (p<0.05, r=0.50). Yaş ile hastalığı gizleme durumu arasında negatif korelasyon (p<0.05, r=0.65); hastalığı gizleme durumu ile uyku bozukluğu arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05, r=0.54).

Sonuç: Epilepside hastalığın gizlenmesi uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yaş azaldıkça hastalığın gizlenmesi ve uyku bozukluğu artmaktadır. Bu yüzden özellikle genç epilepsi hastaları daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Files
EISSN 2792-0550