Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Cognitive Functions of Patients with Epileptic Seizures Originating From the Posterior Cortex

1.

Department of Neurology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

2.

Department of Psychology, Istanbul Ayvansaray University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

3.

Department of Neurology, Cizre State Hospital, Sirnak, Turkey

4.

Department of Neurosurgery, Istanbul Universitesi-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

5.

Department of Neurology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 232-238
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.59455
Read: 36 Downloads: 25 Published: 16 December 2021

Objectives: Posterior cortex epilepsies (PCE) are characterized by seizures originating from the occipital, parietal, or occipital border of the temporal lobe. It is very important to analyze the patient series and bring them to the literature in the evaluation of the clinical features of this rare seizure type. In our study, the patients with PCE were retrospectively examined and the cognitive functions of the patients were evaluated and the results were compared with those of temporal lobe epilepsy (TLE).

Methods: Patients who fulfilled the inclusion criteria among epilepsy patients treated in Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Neurology were retrospectively screened and included in this study. As a result of the described findings, cases where localization could be made to the posterior or temporal lobe were included in the study and two separate study groups were formed: Group-1; Posterior cortex patients, Group-2; Temporal cortex patients. A control group without any neurological or psychiatric disease was also formed. Detailed neurocognitive tests were applied to all 3 patient groups.

Results: There was no significant difference between the demographic data of the control and patient groups. In all the parameters studied, the test results of Group-1 were found to be lower than the control group. The variables that best differentiated the control group from Group-1 and 2 were determined as ‘Rey–Osterrieth complex figure test (ROCF)’, ‘Trail Making Test (TMT) Form A’, ‘The Judgment of Line Orientation (JLO) test and California Verbal Learning Test (CVLT) delayed recall’ scores.

Conclusion: Our findings suggest that both posterior epilepsies and TLE are associated with impairments in visual configuration, verbal skills, and executive functions. From these results, deterioration in visual configuration is an expected result in PCE, whereas deterioration in verbal skills and executive functions is considered an unexpected result in PCE cases since it is typically controlled by the fronto-temporal regions. It was suggested that it would be useful to follow up the patients with a comprehensive cognitive assessment.


Posterior Korteksten Kaynaklanan Epilepsi Nöbetleri Olan Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi 

Amaç: Posterior korteks epilepsileri (PKE), oksipital, parietal veya temporal lobun oksipital sınırından köken alan nöbetler ile karakterizedir. Nadir gözlenen bu nöbet tipinin klinik özelliklerinin değerlendirilmesinde hasta serilerinin analiz edilerek literatüre kazandırılması oldukça önemlidir. Çalışmamızda PKE’ye sahip olgular retrospektif olarak incelenerek hastaların bilişsel işlevleri değerlendirilmiştir ve elde edilen sonuçlar temporal lob epilepsi ile kıyaslanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda tedavi gören epilepsi hastaları arasından retrospektif olarak taranan ve ‘çalışmaya dahil edilme kriterleri’ni dolduran hastalar dahil edilmiştir. Tanımlanan bulguların sonucunda lokalizasyonun posterior veya temporal loba yapılabildiği olgular çalışmaya dahil edilerek iki ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur: Grup-1 Posterior korteks hastaları, Grup-2 Temporal korteks hastaları. Herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik hastalığı bulunmayan bir kontrol grubu da oluşturulmuştur. Her 3 hasta grubuna ayrıntılı nörokognitif testler uygulanmıştır.

Bulgular: Kontrol ile hasta gruplarının demografik verileri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Çalışılan tüm parametrelerde Grup-1’e ait test sonuçları, kontrol grubundan daha düşük olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubunu Grup-1 ve 2’den en iyi ayırt eden değişkenler ‘ROKŞT kopyalama’, ‘İz Sürme Testi A Formu’, ‘ÇYBT ve CSÖT gecikmeli hatırlama’ puanları olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bulgularımız hem posterior epilepsilerin hem de TLE’nin görsel yapılandırma, verbal beceriler ve yürütücü işlevlerdeki bozulma ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlardan görsel yapılandırmada bozulma PKE’de beklenen bir sonuçken; verbal beceriler ve yürütücü işlevlerdeki bozulma, tipik olarak fronto-temporal bölgelerce kontrol edildiği için PKE olgularında beklenmeyen bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Hastaların geniş kapsamlı bilişsel değerlendirme ile takibinin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Cite this article as: Delil S, Sandor S, Türk BG, Yagci S, Kaya Gulec ZE, Yeni SN. Evaluation of Cognitive Functions of Patients with Epileptic Seizures Originating From the Posterior Cortex. Epilepsi 2021;27:232-238.

Files
EISSN 2792-0550