Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Epileptic Seizures Observed in Hospitalized COVID-19 Patients

1.

Department of Neurology, University of Health Sciences, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 221-225
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.87609
Read: 412 Downloads: 178 Published: 16 December 2021

Objectives: Pneumonia cases that first started in Wuhan were defined as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 by The World Health Organization in January 2020. Neurological complications such as epileptic seizures may occur during COVID-19 infection. These seizures may occur for the first time or in the form of acute seizures that can be observed in epilepsy patients during the course of the disease.

Methods: Demographic data of the patients, presence of the diagnosis of epilepsy disease, accompanying diseases, number of seizures during hospitalization, follow-up to the intensive care unit, COVID-19 clinical day during seizures, presence of disease that can be detected in the etiology of epilepsy, and discharge status were examined in this retrospectively planned study.

Results: Seizure rate was determined to be 0.57% in these patients. 18 (58.1%) patients did not have a history of epilepsy, whereas 13 (41.9%) patients had a history of epilepsy. It was found that mortality was higher in the first seizures; there was no difference between age, gender, COVID-19 clinical day, presence of hospitalization in the intensive care unit, and Modified Charlson Comorbidity Index when the data of patients with and without epilepsy were compared.

Conclusion: COVID-19 infection can increase the likelihood of seizures like other viral infections, but we do not have strong data that it can trigger seizures in different ways compared to other viral agents with all the data.


Hospitalize Edilen COVID-19 Hastalarında Gözlenen Epileptik Nöbetler

Amaç: The World Health Organization (WHO) tarafından ilk kez Wuhan’da başlayan pnomöni olguları Ocak 2020 de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) olarak tanımlanmıştır. COVID-19 enfeksiyonu sırasında epileptik nöbet gibi nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nöbetler hastalık seyri sırasında ilk kez olabileceği gibi epilepsi hastalarında gözlenebilen akut nöbetler şeklinde de olabilir.

Gereç ve Yöntem: 15 Mart 2020 ve 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hospitalize edilen 5430 hasta içinde epileptik nöbet geçiren hastalar incelenmiştir. Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada hastalara ait demografik veriler, epilepsi hastalık tanısının varlığı, ek hastalıkları, hastanede yatış döneminde geçirdiği nöbet sayısı, yoğun bakım ünitesine takip edilme durumu, nöbet geçirdiği sırada COVID-19 klinik günü, epilepsi etiyolojisinde saptanabilen hastalık varlığı, taburculuk durumu (live-death) gibi parametreler incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların nöbet geçirme oranı %0.57 olarak saptandı. 13 (%41.9) hastanın epilepsi özgeçmişi mevcut iken 18 (%58.1) hastanın epilepsi öyküsü yoktu. Epilepsi öyküsü olan ve olmayan hastaların verileri karşılaştırıldığında ilk nöbet geçirenlerde mortalitenin daha yüksek olduğu; yaş, cinsiyet, COVID-19 klinik günü, yoğun bakım ünitesinde yatış varlığı ve Modifiye Charlson Komorbidite İndeksi arasında fark olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Toplam 5430 COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastadan 16 erkek (%51.6), 15 kadın (%48.4) toplam 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalarda nöbet geçirme oranı %0.57 olarak saptandı. On üç (%41.9) hastanın epilepsi özgeçmişi mevcut iken 18 (%58.1) hastanın epilepsi öyküsü yoktu. Epilepsi öyküsü olan ve olmayan hastaların verileri karşılaştırıldığında ilk nöbet geçirenlerde mortalitenin daha yüksek olduğu; yaş, cinsiyet, COVID-19 klinik günü, yoğun bakım ünitesinde yatış varlığı ve Modifiye Charlson Komorbidite İndeksi arasında fark olmadığı saptanmıştır.

Cite this article as: Can Usta N. Epileptic Seizures Observed in Hospitalized COVID-19 Patients. Epilepsi 2021;27:221-225

Files
EISSN 2792-0550