Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Effects of Levetıracetam Treatment on the Autonomic Nervous System Functions in Epilepsy Patients

1.

Department of Neurology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

Archives of Epilepsy 2020; 26: 81-87
DOI: 10.14744/epilepsi.2019.60490
Read: 261 Downloads: 111 Published: 17 December 2021

Objectives: Sudden unexpected death in epilepsy patients is considered to be the most significant epilepsy-related cause of death, and this is associated especially with uncontrolled generalized tonic-clonic seizures, cardiac arrhythmia, decreased heart rate variability, and the use of anti-epileptic drugs. In this study, we aimed to investigate the effects of levetiracetam on the autonomic nervous system by evaluating heart rate variability (HRV) in epilepsy patients using levetiracetam.

Methods: The patients, in whom levetiracetam was started in monotherapy and polytherapy, were divided into two groups in this study. The first group consisted of 29 patients with newly diagnosed epilepsy, in whom levetiracetam was started, and the second group consisted of 11 patients in whom levetiracetam was added to antiepileptic drug treatment. In patients receiving monotherapy and polytherapy, the HRV values measured before levetiracetam was started and the HRV values measured three months after starting levetiracetam in the same patient groups were compared. HRV was measured by a BVP (blood volume pulse) sensor attached to the finger by performing 10-min recordings using the Nexus/BioTrace+ brand device and with frequency-domain spectral analysis.

Results: According to the measurements made before starting the treatment and in the third month of the treatment, no significant difference was obtained between the Total Power (TP), Low-Frequency power (LF), High-Frequency power (HF), Very Low-Frequency power (VLF), and LF/ HF values of 29 patients taking levetiracetam in monotherapy and 11 patients taking levetiracetam in polytherapy.

Conclusion: This study demonstrated that the use of levetiracetam in monotherapy and polytherapy had no significant effect on the autonomic nervous system functions.


Epilepsi Hastalarında Levetirasetam Tedavisinin Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Amaç: Epilepsi hastalarında ani beklenmeyen ölüm epilepsi ile ilişkili en önemli ölüm nedeni olarak düşünülmekte ve bu durum özellikle kontrol altına alınamayan generalize tonik klonik nöbetler, kardiyak aritmi, azalmış kalp hızı değişkenliği ve anti-epileptik ilaçların kullanımı gibi nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Biz bu çalışmada levetirasetam kullanan epilepsi hastalarında kalp hızı değişkenliğini (HRV) değerlendirilerek levetirasetamın otonom sinir sistemi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve

Yöntem: Monoterapi ve politerapide levetirasetam başlanan hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup yeni epilepsi tanısı konularak levetirasetam başlanan 29 hasta, ikinci grup ise antiepileptik ilaç tedavisine levetirasetam eklenen 11 hastadan oluşmaktaydı. Monoterapi ve politerapi alan hastalarda levetirasetam başlamadan önce HRV ile aynı hasta gruplarında leveterisetam başlandıktan üç ay sonraki HRV değerlerini karşılaştırıldık. HRV parmağa takılmış bir BVP (blood volume pulse) sensörü ile 10 dakikalık kayıtlar yapılarak NeXus/BioTrace+ marka cihazla frekansa dayalı sistemle elde edilmiştir.

Bulgular: Levetirasetamı monoterapide kullanan 29 ve politerapide kullanan 11 hastanın tedaviye başlamadan önce ve tedavinin üçüncü ayında değerlendirilen Toplam Güç (TP), Düşük frekanslı güç (LF), Yüksek frekanslı güç (HF), Çok düşük frekanslı güç (VLF), LF/HF değerleri arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir.

Sonuç: Çalışmamız, levetirasetamın monoterapide ve politerapide kullanımının otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine önemli herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Files
EISSN 2792-0550