Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Compliance of Patients with Epilepsy to Treatment and Affecting Factors

1.

Department of Nursing, Ağrı Provincial Health Directorate, Tutak District State Hospital, Ağrı, Turkey

2.

Department of Internal Medicine Nursing, Sanko University Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey

Archives of Epilepsy 2021; 27: 8-14
DOI: 10.14744/epilepsi.2020.46363
Read: 502 Downloads: 168 Published: 17 December 2021

Objectives: Ensuring patient compliance in the treatment of epilepsy is crucial for the treatment success. Therefore, this study was performed to evaluate the compliance of patients with epilepsy to therapy.

Methods: A total of 325 patients diagnosed with epilepsy after admission to the polyclinic were included in the study. A questionnaire and the Morisky treatment compliance scale were used for data collection. Data were analyzed using the Pearson chi-square and Fisher’s exact tests.

Results: In this study, 58.2% of the patients were males, 28.5% were university graduates, 32.4% were unemployed, 40.6% were using single drugs, and 31.4% of them had disease duration of >10 years. It was determined that 82.5% of the patients went for regular checkups, and 59.7% of them had a seizure frequency of <1 seizure per month. Additionally, in terms of treatment compliance, 27.7% of the patients were high, 58.5% were moderate, and 13.8% were low. Furthermore, there was a significant difference in the level of compliance to treatment according to age, gender, education and income status, place of residence, occupation, number of drugs used, information about the drug, and the state of the drug being measured.

Conclusion: It was determined that the majority of patients with epilepsy had a moderate treatment compliance and that there was a relationship between the level of treatment compliance and many parameters. In line with these results, it may be recommended to evaluate patients’ compliance levels and factors affecting compliance at certain intervals and to especially support patients with low compliance levels.


Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları ve Etkileyen Faktörler

Amaç: Epilepsi tedavisinde hasta uyumunun sağlanması, tedavinin başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, epilepsi hastalarının ilaç tedavisine uyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Nöroloji polikliniğine başvuran ve epilepsi tanısı konan 325 hasta araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak soru formu ve Morisky tedaviye uyum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson ki-kare ve Fisher Exact testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların %58.2’sinin erkek, %28.5’inin üniversite mezunu, %32.4’ünün işsiz, %31.4’ünün hastalık süresinin 10 yıldan fazla olduğu, %40.6’sının tek ilaç kullandığı, %82.5’inin düzenli kontrole gittiği ve %59,7’sinin nöbet sıklığının ayda birden az olduğu saptanmıştır. Hastaların %27.7’sinin yüksek, %58.5’inin orta, %13.8’inin ise düşük düzeyde tedaviye uyum gösterdiği belirlenmiştir. Tedaviye uyum düzeyi ile yaş, cinsiyet, öğrenim ve gelir durumu, yaşanılan yer, meslek, kullanılan ilaç sayısı, ilaçla ilgili bilgi alma ve ilacın kan düzeyini ölçtürme durumu arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Epilepsi hastalarının çoğunluğunun tedaviye orta düzeyde uyum gösterdiği ve tedaviye uyum düzeyi ile birçok parametre arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların uyum düzeylerinin ve uyumu etkileyen faktörlerin belli aralıklarla değerlendirilmesi ve özellikle uyum düzeyi düşük olan hastaların desteklenmesi önerilebilir.

Cite this article as: Akoluk S, Ovayolu N. Compliance of Patients with Epilepsy to Treatment and Affecting Factors. Epilepsi 2021;27:8-14.

Files
EISSN 2792-0550