Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Clinical Experience with Adjunctive Lacosamide in Adult Patients with Focal Seizures

1.

Department of Medical Faculty, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Archives of Epilepsy 2017; 23: 57-62
DOI: 10.14744/epilepsi.2017.59454
Keywords : Epilepsy, lacosamide, therapy
Read: 254 Downloads: 106 Published: 20 December 2021

Objectives: The aim of this study was to report first clinical experience in Turkey using lacosamide (LCM) as adjunctive therapy in patients with focal onset seizure.

Methods: Total of 128 adult patients with focal seizures (67 males and 61 females) were included in the study. Thirteen of 128 patients were withdrawn from the study due to adverse events. In all, 22 of the patients used combination of 4 antiepileptic drugs (AEDs), 36 used 3 AEDs, 34 used 2 AEDs, and 28 used 1 AED. Seizure frequency and severity were evaluated according to patient diaries and history. Treatment response to LCM was determined by assessing change in seizure frequency after 6 months of LCM therapy. Responders were defined as patients who achieved seizure frequency reduction of ≥50%.

Results: Mean age of the patients was 29.2 years (range: 18–53 years). After 6 months of LCM therapy, 49 patients (42.6%) had achieved reduction in seizure frequency, with complete seizure suppression reported in 18.2% of patients (n=21). Response rate was <50% in 29 patients, and 19 patients did not respond to treatment. After use of LCM, 70 patients (60.9%) were categorized as responders and 45 (39.1%) were non-responders. Starting dose of LCM was 100 mg/day and was increased up to 600 mg/day as necessary (mean: 335±28.2 mg/day). Adverse effects occurred in 22 patients (17.2%).

Conclusion: These data suggest that LCM is an effective add-on antiepileptic drug for focal epilepsy patients.


Fokal nöbetli Hastalarda Lakosamid Ek Tedavisi İle İlgili Klinik Deneyimler

Amaç: Bu çalışmada fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda lakosamid (LCM) ek tedavisi ile ilgili ilk deneyimlerimizi bildirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Fokal nöbetleri olan toplam 128 erişkin hasta (67 erkek ve 61 kadın) çalışmaya alındı. Yüz yirmi sekiz hastadan 13 hasta yan etkilerden dolayı çalışmadan dışlandı. Yirmi iki hasta dörtlü antiepileptik ilaç (AEİ), 36 hasta üçlü AEİ, 34 hasta ikili AEİ, 28 hasta bir AEİ almaktaydı. Nöbet sıklığı ve şiddeti hasta günlükleri ve öykülerine göre değerlendirildi. Lakosamid tedavisine cevap LCM tedavisi başlandıktan altı ay sonra nöbet sıklığında değişikliğe göre tanımlandı. Nöbet sıklığında ≥%50 azalma tedaviye yanıt olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 29.2 (dağılım, 18–53) yıl idi. Lakosamid tedavisi başlandıktan altı ay sonra 49 (%42.6) hastada nöbet sıklığında azalma, 21 (%18.2) hastada tam nöbet kontrolü sağlandı. Yirmi dokuz hastada nöbet sıklığında <%50 azalma saptanırken, 19 hasta tedaviye yanıt vermedi. Lakosamid tedavisi sonrası 70 hasta (%60.9) tedaviye yanıt veren, 45 (%39.1) hasta tedaviye yanıtsız olarak değerlendirildi. Lakosamid 100 mg/gün başlandı ve gereklilik durumuna göre 600 mg/gün (ortalama 335±28.2 mg/gün) olarak artırıldı.

Sonuç: Bizim bulgularımız LCM ek tedavisinin fokal epilepsili hastalarda etkin olduğunu gösterdi.

Files
EISSN 2792-0550