Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Quality of Life and Cost Analysis Following Epilepsy Surgery in Turkish Patients

1.

Departments of Neurology Neurosurgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

2.

Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli

3.

Departments of Neurosurgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

4.

Department of Neurology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, all in Turkey

Archives of Epilepsy 2011; 17: 39-45
DOI: 10.5505/epilepsi.2011.72792
Read: 199 Downloads: 100 Published: 26 December 2021

Objectives: The aim of this study was to evaluate postoperative changes in terms of seizure frequency, antiepileptic drug (AED) consumption and quality of life, and in parallel with this, to determine the changes in AED and healthcare costs after surgery.

Methods: Twenty-four patients who underwent epilepsy surgery with medically intractable epilepsy were included in the study. Demographic features, seizure frequency and number of AEDs were obtained, and the Short Form Health Survey (SF-36) was administered pre- and postoperatively. Financial records were accessed via the university hospital database and the central network database of the national social security administration.

Results: ATLE or lesionectomy was carried out in 24 patients. During the mean follow-up period of 24 months, 67% of patients achieved Class 1 and 2 seizure control and a significant reduction in the number of AEDs (p<0.005). On the SF-36, the general perception of health and role limitations due to emotional problems significantly improved postoperatively. The cost analysis revealed a significant reduction in AED and healthcare costs due to epilepsy in patients who underwent surgery (p<0.005).

Conclusion: Surgical interventions for medically intractable epilepsy are effective in seizure control and have a notable beneficial effect on quality of life as well as healthcare costs. These medical and economic benefits of epilepsy surgery should encourage Turkish neurologists to refer patients to comprehensive epilepsy centers.


Türk Hastalarda Epilepsi Cerrahisinden Sonra Yaşam Kalitesi ve Maliyet Analizi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, epilepsi cerrahisinden sonra nöbet kontrolü, antiepileptik ilaç kullanımı, yaşam kalitesindeki değişim ve bunlara paralel olarak epilepsiye bağlı sağlık harcamalarında ve ilaç maliyetindeki değişimi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: İlaca dirençli epilepsi nedeniyle takip edilen 24 hasta (11 kadın, 13 erkek) çalışmaya alındı. Cerrahi öncesi ve sonrası nöbet sıklığı, antiepileptik sayıları belirlenerek SF-36 ölçeği uygulandı. Cerrahi öncesinde ve sonrasında epilepsiye bağlı sağlık harcamaları ve antiepileptik ilaç giderleri hastane bilgi yönetim sisteminden ve ulusal sosyal güvenlik kurumu veri tabanından elde edildi.

Bulgular: Yirmi dört hastaya ilaca dirençli epilepsisi nedeniyle ATLE ya da lezyonektomi uygulandı. Ortalama 24 ay sonunda hastaların %67’sinde nöbet kontrolü (ILAE sınıf I ve II) sağlandı. Postoperatif antiepileptik ilaç sayısında belirgin azalma görüldü (p=0.005). SF-36’ya göre hastaların genel sağlık durumlarını algılayışlarında, duygusal sorunlara bağlı kısıtlılıklarında düzelme tespit edildi (p<0.005). Maliyet analizinde cerrahi uygulanan hastalarda hem antiepileptik ilaç maliyeti hem de epileptik nöbetlere bağlı sağlık giderlerinde belirgin azalma olduğu saptandı (p<0.005).

Sonuç: İlaca dirençli epilepside cerrahinin nöbet kontrolündeki etkinliği ve yaşam kalitesi üzerine yararları ve bunlara paralel ekonomik yararları dikkat çekicidir. Hem medikal hem de ekonomik açılardan olumlu sonuçları olan cerrahi uygulamaların ülkemizde artabilmesi için ilaca dirençli epilepsisi olan hastaların bu konuda özelleşmiş ve cerrahi uygulayan merkezlere daha fazla yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Files
EISSN 2792-0550