Archives of Epilepsy
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of the Seizure Frequency and Severity in Patients with Epilepsy Who Had COVID-19

1.

Department of Neurology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Eastern Mediterranean University Faculty of Health Sciences, Cyprus

Archives of Epilepsy 2021; 27: 163-170
DOI: 10.14744/epilepsi.2021.48030
Read: 185 Downloads: 83 Published: 16 December 2021

Objectives: Coronavirus disease (COVID-19) causes various neurological manifestations such as seizure and alteration of consciousness. The effect of COVID-19 on epilepsy is limited. For this reason, it was aimed to investigate the effect of COVID-19 on seizure frequency and severity of patients with epilepsy and the effect of COVID-19 treatment on seizures.

Methods: Patients followed by the epilepsy outpatient unit were evaluated for COVID-19 between April 2020 and April 2021 and the patients who had COVID-19 were undertaken to the study. The age, gender, epilepsy type, duration of epilepsy, seizures in the past year, comorbidity disease, the date of COVID-19, COVID-19 treatment, inpatient care, need of intensive care, seizures in the meantime, treatment of antiepileptic drugs (AED), and seizure frequency and severity after COVID-19 were evaluated retrospectively.

Results: A total of 141 patients who were diagnosed with COVID-19 were recruited for the study. When evaluating the factors which affect seizure occurrence risk during COVID-19, it was found that COVID-19 treatment protocol did not affect, but the existence of seizure in the past year increased 4.002 times, need for inpatient care increased 12.481 times, and number of AED increased 1.974 times seizure risk. It was found that having seizure during COVID-19 increased after COVID-19 seizure frequency and severity.

Conclusion: As a result, the data of the study showed that the factors which affect having seizure during COVID-19 were inpatient care, the number of AED, and existence of seizure in the past year. The studies which included larger patients and longer follow-up time data are needed to evaluate the longer effect of COVID-19 on epilepsy.


COVID-19 Geçiren Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığı ve Şiddetinin İncelenmesi

Amaç: Coronavirüs hastalığı (COVID-19) nöbet, bilinç değişikliği gibi çeşitli nörolojik bulgulara neden olabilmektedir. COVID-19’un epilepsi üzerine etkisi ile ilgili veri sınırlı sayıdadır. Bu nedenle çalışmamızda COVID-19’un epilepsi hastalarındaki nöbet sıklık ve şiddetinde neden olduğu değişiklikler ve kullanılan COVID-19 tedavisinin nöbetler üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma için epilepsi polikliniğinde takip edilen hastalar Nisan 2020-Nisan 2021 yılları arasında COVID-19 hastalığı açısından sorgulandı ve COVID-19 geçirdiği tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, epilepsi tipi, epilepsi süresi, son bir yılda nöbet varlığı, komorbid hastalık varlığı, COVID-19 geçirme tarihi, COVID-19 tedavisi, hastane yatışı, yoğun bakım tedavi gereksinimi, bu sürede epileptik nöbet öyküsü, antiepileptik ilaçlar (AEİ) tedavisi ve sonrasında nöbet sıklık ve şiddetinde artış durumu retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: COVID-19 geçirdiği tespit edilen toplam 141 epilepsi hastası çalışmaya dahil edildi. COVID-19 sürecinde nöbet geçirme riskini etkileyen faktörler incelendiğinde, COVID-19 tedavi protokollerinin etkisinin olmadığı ancak hastaların son bir yılda nöbet varlığının 4.022 kat, hastane yatış durumunun 12.481 kat ve kullanılan AEİ sayısının ise 1.974 kat nöbet geçirme riskini artırdığı tespit edildi. COVID-19 hastalığı sonrasında nöbet sıklığı ve şiddetini artıran faktörün ise COVID-19 hastalığı süresince nöbet geçirme olduğu tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmada elde edilen veriler, COVID-19 sürecinde nöbet geçirme risk faktörlerinin hastane yatışı, kullanılan AEİ sayısı ve son bir yılda nöbet varlığı olduğunu gösterdi. COVID-19’un epilepsi üzerine uzun süreli etkilerinin incelenmesi için, daha geniş hasta serilerinin olduğu ve daha uzun süreli takip verilerini içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Güçlü Altun İ, Koç G, Özen Barut B, Gökçil Z. Evaluation of the Seizure Frequency and Severity in Patients with Epilepsy Who Had COVID-19. Epilepsi 2021;27:163-170.

Files
EISSN 2792-0550