Archives of Epilepsy
CASE REPORT

Effects of Lacosamide in Cerebral Tuberculoma–Induced Nonconvulsive Status Epilepticus: A Case Report

1.

Department of Neurology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Archives of Epilepsy 2017; 23: 35-39
DOI: 10.14744/epilepsi.2016.02997
Read: 263 Downloads: 208 Published: 20 December 2021

Nonconvulsive status epilepticus (NCSE) is characterized by unexplained changes in behavioral and mental status accompanied by a continuous seizure activity seen on electroencephalography. The treatment is similar to that of status epilepticus. Lacosamide is one of the newer antiepileptic drugs that slows down the inactivation of voltage-dependent sodium channels. It has high oral bioavailability and low protein binding, and is primarily metabolized by the liver enzyme CYP2C19. Central nervous system (CNS) tuberculosis may present with signs of parenchymal lesions instead of meningitis. This study aimed to present a case study of a patient who was diagnosed with CNS tuberculosis a year ago with NCSE, which could be not controlled by levetiracetam. However, the use of lacosamide successfully resolved the NCSE condition.


Serebral Tüberküloma Bağlı Nonkonvülzif Status Epileptikusta Lakozamidin Etkisi: Olgu Sunumu

Nonkonvülzif status epileptikus (NKSE) davranışlar ve mental durumda açıklanamayan değişiklik, elektroensefalografide (EEG) devamlı nöbet aktivitesinin eşlik ettiği tablodur. Tedavide status epileptikus tedavisi uygulanmaktadır. Lakozamid, voltaja bağımlı sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonu ile etki eden, oral biyoyararlanımı yüksek, proteine düşük oranda bağlanan, karaciğerde başlıca CYP2C19 ile metabolize olan yeni antiepileptik ilaçlardan biridir. Merkezi sinir sistemi (MSS) tüberkülozu karşımıza menenjit şeklinde değil de parenkim lezyonları şeklinde çıkabilir. Bu yazıda, bir yıl önce MSS tüberkülozu nedeniyle tanı almış ve tedavi başlanmış olmasına rağmen yeni gelişen nonkonvülzif status kliniği ile başvuran, levetirasetam tedavisine yanıt vermeyen, lakozamid tedavisi altında tam nöbetsizlik sağlanan hasta literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Files
EISSN 2792-0550